Lähetystyön suuntaviivoja

Seurakuntamme uusi lähetysstrategia on julkaistu

Lähetysstrategia 2023 – 2028

Jumalan suunnitelma
Lähetystyö on osa Jumalan iankaikkista olemusta ja suunnitelmaa.  Olemme koko seurakuntana (pastorit +vanhimmisto + seurakuntalaiset) mukana toteuttamassa tätä seurakunnan perustehtävää.

Lähetystyötä tehdään julistamalla, opettamalla ja palvelemalla. Lähetystyön muotoina ovat perinteinen julistava työ, raamattukoulutus, mediatyö, raamatunkäännöstyö, humanitaarinen apu, GA -työ (globaalit ammattilaiset, eli nk. teltantekijät eli oman toimen ohella), lapsi- ja nuorisotyö sekä kehitysyhteistyö (KYT). 

Johtaminen ja työnjako
Seurakunnan lähetystyön toiminnallisesta johtamisesta ja toteutuksesta vastaa vanhimmisto. Henkilölähettien kenttäjohtamisesta sekä henkisestä huollosta huolehtivat Fidan aluejohtajat tai järjestöjen vastuuhenkilöt (mm. Avainmedia). Johtava pastori toimii lähetystyön vastuu- ja yhdyshenkilönä. Lähetystoimikunta huolehtii lähetystyön esillä pitämisestä seurakunnan keskellä sovitun työnjaon mukaan (liite).

Taloudellinen tuki
Tuemme lähettejä rukoillen ja taloudellisesti. Taloudellinen tuki muodostuu vapaaehtoisista seurakuntauhreista sekä kirpputorin tuotosta. Lisäksi järjestämme erilaisia tempauksia sekä myyjäisiä. Toimimme yhteistyössä Fida International Ry:n kanssa ja noudatamme sen käytännön ohjeistuksia.
Vanhimmisto laatii vuosittain tarkistettavan lähetysbudjetin (ks. artikkelin lopusta pääkohteemme),  jonka seurakunta hyväksyy. Lähetystyön budjetti ohjaa varojen käyttöä sekä määrittää pääsääntöiset työkohteet.

Jokainen seurakuntalainen on lähetystyöntekijä
Jokaista seurakunnan jäsentä rohkaistaan tunnistamaan paikkansa lähetystyössä, joko lähettäjänä tai lähtijänä (pitkäaikainen / lyhytaikainen). Lähetystyö pyritään pitämään luontevana osana seurakunnan eri työmuodoissa (lähetyspolku). Seurakunnan lähetystietoisuutta lisätään systemaattisesti ja lähetyskutsun omaavia henkilöitä pyritään tunnistamaan ja heitä tuetaan kaikin mahdollisin resurssein.

Koulutus ja yhteydenpito
Lähetysaiheista koulutusta järjestetään säännöllisesti yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa (mm. Kairos/ Youth Kairos / Davar, aktiokoulutus…). Tapahtumien sekä aktio- ja koulutustoiminnan (esim. Vamos, Tellus) kautta rohkaistaan etenkin nuorta sukupolvea löytämään paikkansa lähetystyössä.
Lähetteihin pidetään säännöllisesti yhteyttä kuulumisten ja rukousaiheiden merkeissä. Henkiseen huoltoon kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja sitä toteutetaan tarkoitusta varten luodulla laaja-alaisella tukijärjestelmällä yhteistyössä Fidan kanssa.

Lähetystyön tavoitteet
Lähetystyön painopisteenä on tavoittaa saavuttamattomat kansat sekä Suomessa (maahanmuuttajatyö) että ulkomailla.  Tavoitteena on perustaa seurakuntia, luoda kumppanuussuhteita, ja voimaannuttaa kansalliset seurakunnat itsenäiseen työhön.

Käytännön toimenpiteitä
1) Lähetystoimikunta pitää lähetysaihetta esillä ja innostamalla koko seurakuntaa rukoilemaan ja toimimaan lähetystehtävän toteuttamiseksi seurakuntamme näkymme mukaisesti: ’Jeesus Lapualle ja maan ääriin saakka.’ Jokaista seurakuntalaista ohjataan sisäistämään lähetystyö osaksi kristityn identiteettiä ja olemassaolon tarkoitusta. (lähetystyö uskovan DNA:ssa). Vahvistetaan kirpputorin roolia / näkyvyyttä lähetystyön taloudellisena kivijalkana sekä palvelupaikkana.

2) Lähetysaiheisia jumalanpalveluksia tai lähettien / järjestöjen edustajien vierailuja pyritään järjestämään 4 – 6 kertaa vuodessa. Eri työmuotojen yhdyshenkilöitä ohjataan pitämään lähetystyötä esillä omissa toiminnoissaan. Erityisesti tähän kiinnitetään huomiota lapsityössä, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä. (nk. lähetyspolun rakentaminen). Lähetystyöhön liittyviä aiheita huomioidaan säännöllisesti seurakunnan eri rukoustilaisuuksissa.

3) Kohdistamme voimavaroja Lapualle tulleiden maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Tällä hetkellä merkittävin ryhmä ovat ukrainalaiset. Mamu-työtä tehdään diakonian, henkilökohtaisten tapaamisten, kirjallisuusmateriaalin sekä erilaisten tapahtumien muodossa.

4) Vahvistetaan aktiotoimintaa lähetysnäyn sytyttäjänä sekä tarjoamalla mahdollisuus ensiaskeleiden ottamiseen lähetystehtävässä. Erityinen painopiste on nuorten aktio- ja koulutustoiminnassa.

5) Lähetystoimikunta ja vanhimmisto kokoontuvat yhdessä säännöllisesti 1-3 kertaa vuodessa (syksyisin yhteinen budjettipalaveri) huolehtien siitä, että ajankohtainen tieto kulkee eri toimijoiden välillä. Vanhimmisto nimeää keskuudestaan yhdyshenkilön lähetystiimiin. Lähetysstrategia päivitetään 3-5 vuoden välein.

6) Pyrimme tunnistamaan sekä tukemaan oman seurakuntamme keskellä lähetysnäkyä kantavia seurakuntalaisia. Pyrimme varustamaan, valmentamaan sekä kouluttamaan heitä niin, että heillä on mahdollisuus löytää oma paikka Jumalan valtakunnassa. Tavoitteena on tulevaisuudessa lähettää oman seurakunnan lähettiyksikkö kentälle.

Huhtikuussa 2024
Lapuan Helluntaiseurakunnan Lähetystoimikunta ja vanhimmisto

Lähetysbudjettimme mukaiset pääkohteet ovat: Etiopia / Tedderin perhe, Jerusalemin Raamattukoti (Raamatunkäännöstyö / koulutus), Medialähetysjärjestö Avainmedia ry, Jerusalemin kristillinen koulu Makor HaTikvah, Fidan GA-, yleistuki- ja koulumaksut, aktiotyö, humanitaarinen työ.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print